Pirkuma nosacījumi, distances līgums

1. Vispārēja vienošanās

 1.1. SIA „GB GRUPA, reģ.Nr 40103389538.; juridiskā adrese: Vecmīlgrāvja 1. līnija 8-18, Rīga, LV 1015 (turpmāk saukts par pulsometrs.lv) nodrošina tīmekļa lapā www.pulsometrs.lv (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, ievērojot preču piegādes, preču atgriešanas un citus noteikumus un nosacījumus un uzņēmuma darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem. 1.2. pulsometrs.lv patur tiesības bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus. 1.3. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas pulsometrs.lv Mājas lapā piedāvātās pārdodamās preces (turpmāk tekstā „Preces”), tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

 2. Privātums 

2.1. Reģistrācijas datu apstrāde notiks ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 2.2. Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām, vai arī izmantota kā citādi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums. 2.3. Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma apmaksai un piegādes pavaddokumentu noformēšanai. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei. 2.4. Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek īslaicīgi saglabāti Jūsu datora cietajā diskā, ļaujot mūsu portālam atpazīt Jūsu datoru, kad Jūs apmeklēsiet mājas lapu nākamajā reizē. Tiek izmantotas sīkdatnes, lai ievāktu informāciju par mūsu mājas lapas izmantošanu. 

3.  Preču cenas 

3.1. Preču cenas Mājas lapā ir norādītas bez piegādes izmaksām. 3.2. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma. 3.2. Samaksa par pirkumu veicama ar priekšapmaksu. 

4. Maksājums ar VISA vai MasterCard kartēm

Interneta vidē viens no vispierastākajiem un senākajiem maksāšanas veidiem. Maksājumu sistēma ir nodrošināta pret krāpnieciskiem darījumiem, iekļaujot 3D Secure tehnoloģija — unikālā sistēma, kura nodrošina drošu pirkumu apmaksu internetā un ir daļa no globālam programmām MasterCard® SecureCode™ Verified by Visa. Jums kā pircējam obligāti nepieciešams iepazīties ar lietošanas noteikumiem un jāpiekrīt tiem, pirms varēsiet veikt maksājumu. 3D secure tehnoloģija ir starptautiski atzīta aizsardzības sistēma, kura nodrošina kartes lietotāja identitātes papildu pārbaudi un kartes datu pašu aizsardzību interneta vidē. Sistēma tika radīta, lai samazinātu krāpšanas gadījumu iespējamību interneta veikalos un vairotu cilvēku uzticēšanos pirkumiem internetā. 

4. Nepārvaramā vara 

Pulsometrs.lv nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos tas nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē vai interneta zudumi, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteice. Papildus informācija: LR MK Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” LR MK Noteikumi Nr. 631″Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” 

5. Atteikuma tiesības 

Saņemot preci, lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 kalendāro dienu laikā) atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību. Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:

  • pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;
  • ja prece ir bojāta;
  • attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, pircējam ir jānogādā prece Pārdevēja adresē, Barons Kvartāls, Cēsu iela 31, k2-3, kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu, ja tāds pircējam ir ticis izsniegts. Samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā Pircējs saņems 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstveida atteikuma saņemšanas ar bankas pārskaitījumu uz Pircēja kontu. Prasījuma pieteikumu patērētājs sagatavo brīvā formā vai aizpilda prasījuma pieteikuma veidlapu, kas ir 2006. gada 1. augusta MK Noteikumiem Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāma un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”: Vairāk informācijas par patērētāju tiesībām Jūs varat iegūt: PTAC mājas lapā. Vispārīgos noteikumus par patērētāja tiesībām Jūs varat iegūt: Likumi.lv. Strīdu gadījumā, šo strīdu risināšanai tiks izmantota Latvijas Valsts likumdošana. 

6. Piegādes 

Piegādes mēs organizējam ātri. Ja ir iespējams, tad piegādājam/nosūtam preces tajā pašā dienā, kad tās ir pasūtītas. Lielākā daļa aktuālo preču mums ir uz vietas. Ja prece nav uz vietas, mēs ar Jums sazināsimies.